Op deze pagina (samen met ons Privacybeleid en het Cookiesbeleid) vindt u informatie over ons en over de wettelijke voorwaarden op grond waarvan u onze website: www.glp.com/eu mag gebruiken, hetzij als gast of als een geregistreerde gebruiker. Het gebruik van onze site omvat: het openen van, browsen binnen of het registreren voor het gebruik van onze site.

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, deze gelden namelijk voor uw gebruik van onze site. Wij raden u aan een exemplaar ervan af te drukken zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Door onze site te gebruiken bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en akkoord gaat u zich daaraan te houden. Wanneer u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik onze site dan niet.

Onze gegevens
GLP UK Management Limited, een vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales (bedrijfsnummer: 11065864), statutair gevestigd te 50 New Bond Street, London, W1S 1BJ (“GLP Europe” of “wij”) is de beheerder van de site. Onze hoofdvestiging bevindt zich te 50 New Bond Street, London, W1S 1BJ. Ons btw-nummer is 292 4512 01.

Overige toepasselijke voorwaarden
In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die tevens gelden voor uw gebruik van onze site:
(a) Ons Privacybeleid, waarin de voorwaarden worden beschreven op grond waarvan wij de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, verwerken. Door onze site te gebruiken gaat u akkoord met deze verwerking en verklaart u dat alle gegevens die u verstrekt juist zijn.
(b) Ons Cookiebeleid, waarin de voorwaarden worden beschreven op grond waarvan wij onze site beheren.

Uw toestemming & wijziging van de Voorwaarden
Deze Gebruiksvoorwaarden worden op gezette tijden door ons gewijzigd. Bovenaan deze pagina ziet u wanneer deze Gebruiksvoorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt en welke voorwaarden werden gewijzigd. U erkent het volgende:
(a) Telkens wanneer u onze site gebruikt, gelden de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden voor u en voor ons. Wanneer wij deze Gebruiksvoorwaarden herzien, ontvangt u altijd een bericht van ons, waarin wij mededelen dat deze voorwaarden zijn gewijzigd en de relevante datum bovenaan de pagina.
(b) De site, de inhoud ervan en de Gebruiksvoorwaarden kunnen op gezette tijden zonder voorafgaande mededeling bijgewerkt of gewijzigd worden.
(c) Door de toegang tot en gebruik van onze site na deze actualisatie of wijziging bent u aan deze actualisatie en/of wijziging gehouden. Het is dan ook raadzaam de Gebruiksvoorwaarden geregeld te controleren.

Beschikbaarheid van de Website
De site is ontworpen om te voldoen aan de Europese wet- en regelgeving.

Informatie over producten en/of diensten
Informatie die op de site wordt verstrekt, kan per land verschillen en mogelijk zijn niet alle producten en/of diensten in elk land beschikbaar. Een verwijzing naar een product of dienst houdt niet automatisch in dat dit product of die dienst in uw land leverbaar is of wordt. De producten en diensten die worden genoemd op de site kunnen onder verschillende wettelijke voorschriften vallen, afhankelijk van het land. Niets op de site dient te worden opgevat als het promoten van of reclame voor producten of diensten die niet toegestaan zijn in het desbetreffende land.

Recht op het gebruik van niet-persoonlijke gegevens
Door gegevens te verstrekken aan de site, verleent u aan GLP Europe een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig overdraagbare en sublicentieerbare licentie voor het gebruiken, distribueren, aanpassen, wijzigen, opnemen, tonen, reproduceren en verzenden van deze gegevens tezamen met alle onderliggende intellectuele eigendomsrechten op die gegevens, ongeacht of die rechten nu bestaan of in de toekomst ontstaan (met uitzondering van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en die naar u te herleiden zijn; zie ons Privacybeleid voor verdere details) voor alle doeleinden en in alle media en op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, en zonder de verplichting dit aan u te verantwoorden.

Auteursrecht en gebruik van informatie
De site en de inhoud ervan zijn eigendom van of worden gecontroleerd door GLP Europe en worden beschermd door auteursrechtwetten. U kunt toegang hebben tot informatie, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, audio en video en deze downloaden van de site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar het is niet toegestaan de site en de inhoud ervan te wijzigen of verder te reproduceren. Het is niet toegestaan de site of enige inhoud ervan te distribueren, te verzenden, te hergebruiken of opnieuw te plaatsen. GLP Europe garandeert niet dat uw gebruik van de informatie op de site niet de rechten van derden schendt. Met uitzondering van beperkte toestemming voor gebruik als genoemd in deze paragraaf, wordt geen licentie of ander recht aan u verleend op de site of enig deel van de inhoud ervan.

Handelsmerken
De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en het handelsadres in de site worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Het gebruik van daarvan is slechts toegestaan met voorafgaande, schriftelijke toestemming van GLP Europe. Er wordt geen licentie of recht op deze handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en het handelsadres aan u verleend of toegekend zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van GLP Europe.

Vrijwaringsverklaring van garanties
GLP Europe doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de site en de inhoud ervan nauwkeurig en actueel te houden; wij doen echter geen toezeggingen en geven geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid van de site en de inhoud ervan:
(a) DE SITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN BESCHIKBAAR GEMAAKT “AS IS”. GLP EUROPE GEEFT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, TOEGANKELIJKHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE SITE OF DE INHOUD ERVAN. GLP EUROPE VERKLAART, NOCH GARANDEERT DAT DE SITE EN DE INHOUD ERVAN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE SOFTWARE MET MOGELIJK BESMETTELIJKE OF VERNIETIGENDE EIGENSCHAPPEN. GLP EUROPE, NOCH ENIGE ANDERE VERNNOOTSCHAP VAN DE GLP GROEP, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET MAKEN OF HOSTEN VAN DE SITE OF DE INHOUD ERVAN, IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER VOORKOMEND UIT DE TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, HET VERTROUWEN OP OF EEN FOUT OF OMISSIE IN DE SITE EN/OF DE INHOUD ERVAN.
(b) Aangezien sommige rechtsmachten de uitsluiting of beperking van bepaalde garanties en/of aansprakelijkheid niet toestaan, gelden deze uitsluitingen en/of beperkingen mogelijk niet voor u.

Toepasselijk recht & bevoegde rechtbank
Aanspraken in verband met de site en de inhoud ervan worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Door de site te gebruiken onderwerpt u zich aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Links naar andere websites
De site kan verwijzingen of links naar andere websites bevatten, die niet worden gecontroleerd door GLP Europe en waarvoor de Gebruiksvoorwaarden niet gelden. Deze verwijzingen en/or links worden slechts gegeven voor uw gemak en GLP Europe is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortkomend uit deze andere websites of de verwijzingen of links daarnaar. NB: u bent als enige verantwoordelijk voor uw bezoek aan dergelijke andere websites.

Links naar de site
Zonder de voorafgaande toestemming van GLP Europe is geen framing, deep linking, mirroring of hertransmissie van de site of de inhoud ervan toegestaan, noch het citeren of gebruiken van de hele of delen van de site of de inhoud ervan in een website van derden. Wanneer u interesse heeft in een link naar de site, neem dan contact met ons op, op het onderstaande adres.

Contact met ons opnemen
Neem gerust contact met ons op via onze contactpagina wanneer u vragen heeft over de Gebruiksvoorwaarden.