GLP Europe Management S.à r.l. (“GLP Europe Management” of de “AIFM”) deelt het volgende mee in overeenstemming met (EU) Verordening 2019/2088 betreffende mededelingen omtrent duurzaamheid in de sector financiële dienstverlening (de “SFDR”).

Duurzaamheid vormt de kern van het leveren van de bedrijfsdoelen van GLP en haar blijvende mogelijkheid toegevoegde waarde te bieden aan al haar belanghebbenden (aandeelhouders, vennoten, opdrachtgevers, klanten, collega’s, leveranciers en de gemeenschappen waarin GLP actief is), zowel nu als in de toekomst. GLP blijft haar duurzaamheidsplatform verder ontwikkelen en heeft een solide reputatie van het bouwen en exploiteren van kwalitatief hoogwaardige gebouwen die de efficiëntie van de leverantieketen optimaliseren en op een duurzamer manier te helpen tegemoet te komen aan de behoeften van de door de binnenlandse consumptie aangestuurde groei in haar kernmarkten. Als onderdeel van de GLP groep is GLP Europe Management volledig ingebed in deze strategie.

Artikel 3 SFDR – Integratie van duurzaamheidrisico’s in het proces van het nemen van beleggingsbeslissingen:

Volgens artikel 3 SFDR moet GLP Europe bekendmaken op welke manier duurzaamheidsrisico’s (zoals hierna gedefinieerd) worden geïntegreerd in het proces van het nemen van beleggingsbeslissingen en het proces van risicobeheer.

Een duurzaamheidsrisico betekent een milieu-, maatschappelijke of bestuurlijke gebeurtenis of toestand die, wanneer deze plaatsvindt, feitelijk of potentieel een wezenlijk negatieve invloed kan hebben op de beleggingen door GLP Europe Management. In de context van de AIFM zouden duurzaamheidsrisico’s, wanneer deze werkelijkheid worden, een wezenlijke negatieve invloed hebben op de waarde van de activa van de fondsen die door de AIFM worden beheerd.

Dergelijke risico’s houden hoofdzakelijk verband met klimaatgerelateerde gebeurtenissen die het gevolg zijn van de klimaatverandering (fysieke risico’s) of met de reactie van de maatschappij op klimaatverandering (transitierisico’s), die tot onverwachte verliezen kunnen leiden die gevolgen kunnen hebben voor een belegging. Duurzaamheidsrisico’s kunnen eveneens gevolgen hebben voor bedrijven door het introduceren van sociale risico’s (bijvoorbeeld genderkloven, sociale ongelijkheid) en bestuurlijke risico’s (bijvoorbeeld corruptie, verkooppraktijken).

De gevolgen van het optreden van een gebeurtenis met een duurzaamheidsrisico kunnen talrijk zijn, en de betekenis ervan kan verschillen per industrie, regio en categorie van activa. De duurzaamheidsrisico’s die met name relevant zijn voor GLP Europe Management en haar vastgoedbeleggingen zijn:

1- Blootstelling aan potentiële fysieke risico’s als gevolg van de klimaatverandering. Bijvoorbeeld het staartrisico van aanzienlijke schade als gevolg van toenemende grillige en potentiële rampen als gevolg van het weer, zoals droogte, overstroming en zware regenval, hitte-/koudegolven, aardverschuivingen of stormen. Aangezien gebeurtenissen door extreem weer steeds vaker voorkomen, neemt ook de blootstelling van de vastgoedfondsen van GLP Europe Management aan deze gebeurtenissen toe. Om de blootstelling aan deze externe gebeurtenissen te verminderen, streeft GLP Europe Management naar beleggingen in en het ontwikkelen van een flexibele infrastructuur. Zo kunnen overstromingen schade veroorzaken die renovatiewerkzaamheden nodig maken. In geval van een zware overstroming wordt het pand mogelijk onbewoonbaar, met verlies van huurinkomsten als gevolg. Tot slot, schade door overstroming kan van invloed zijn op de doorverkoopwaarde van het pand en/of de mogelijkheid van de eigenaar om de vastgoedactiva te verkopen.

2- Blootstelling aan milieurisico’s voortkomend uit de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan. Aangezien de vastgoedsector in belangrijke mate bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van kooldioxide en energie-intensief is, staat deze onder grote regeldruk en openbare druk, waarbij wordt opgeroepen tot beter energie- en watermanagement, onder meer om de uitstoot te verminderen. GLP Europe Management is zich terdege bewust van de noodzaak de impact van de activiteiten van GLP op de natuurlijke omgeving tot een minimum te beperken. Dit vertaalt zich in onze belofte om de koolstofvoetafdruk van ons vastgoed tijdens de levensduur ervan tot een minimum te beperken en door zoveel mogelijk te kiezen voor meer verantwoordelijk gewonnen bouwmaterialen. Inspanningen om deze druk het hoofd te bieden en te voldoen aan de zwaardere wettelijke voorschriften kan een hogere financiële input opleggen, wat de totale prestaties van een fonds kan belemmeren. Daarentegen kan het niet kunnen omgaan met deze druk leiden tot reputatieschade, wat eveneens nadelig kan zijn voor het rendement van een fonds.

GLP Europe Management committeert zich ertoe ervoor te zorgen dat wezenlijke ESG-risico’s en kansen deel uitmaken van beleggingsonderzoek en de screening en selectie van beleggingen en portefeuillebeheer. Voordat GLP Europe Management beleggingsbeslissingen neemt, wordt het voorgestelde vastgoedactivum onderworpen aan een grondig due diligence onderzoek ten aanzien van duurzaamheid. Onder meer het afstemmen van de voorgestelde belegging met de initiatieven ten aanzien van duurzaamheid van GLP Europe Management en met het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en gemeenschappen en het beoordelen van de risico’s van vervuiling, overstroming en andere risico’s ten aanzien van duurzaamheid die relevant worden geacht. Het resultaat van due diligence onderzoeken wordt onderdeel van het Beleggingsmemorandum. Deze processen helpen duurzaamheidrisico’s te minimaliseren, waardoor ESG-zaken de kern van de beleggingstrategie van GLP blijven vormen. Dit proces zorgt ervoor dat duurzaamheids- en ESG-risico’s geïntegreerd worden in het proces van het nemen van beleggingsbeslissingen en risicobewaking voor zover deze potentiële of feitelijke risico’s en/of wezenlijke kansen voor maximalisatie van de naar risico gewogen opbrengst op lange termijn vertegenwoordigen.

Zie voor meer informatie over de andere principes die de totale inspanningen op het gebied van ESG-integratie bij GLP Europe Management ondersteunen, ons Europees ESG-beleid op: https://www.glp.com/global/impact

Nadelige gevolge van duurzaamheid worden buiten beschouwing gelaten

Hoewel GLP Europe Management ESG-risico’s ziet als onderdeel van haar beleggingsproces zoals hierboven beschreven, laat GLP Europe Management de nadelige gevolgen van beleggingsbeslissingen over duurzaamheidsfactoren (zoals hierna gedefinieerd) op de wijze zoals voorgeschreven door artikel 4 van de SFDR buiten beschouwing, overwegende dat niet-financiële gegevens van bevredigende kwaliteit en kwantiteit nog niet beschikbaar zijn, zodat de onderneming tot een adequate beoordeling van de mogelijke nadelige gevolgen van zijn beleggingsbeslissing over duurzaamheidsfactoren kan komen.

De positie blijft gevolgd worden terwijl de onderliggende regels voltooid worden en worden ingebed in de korte en middellange termijn. Gedurende deze tijd blijft GLP Europe Management streven naar het geleidelijk opbouwen capaciteiten in verband met het meten van de nadelige gevolgen van duurzaamheid.

Onder duurzaamheidsfactoren worden verstaan: milieu-, sociale en werknemerszaken, respect voor mensenrechten, anti-corruptie- en anti-smeergeldzaken.

Beloningsbeleid

GLP Europe Management betaalt haar medewerkers in overeenstemming met haar beloningsbeleid, waarin rekening wordt gehouden met naleving van het interne risicobeheerkader en het intern beleid van de AIFM, met inbegrip van het beleid betreffende de integratie van duurzaamheidrisico’s. In dit opzicht stimuleert het beloningsbeleid van GLP Europe Management niet het nemen van risico’s die inconsistent zijn met haar interne risicolimieten of met het risicoprofiel van de fondsen die GLP Europe Management beheert, waaronder de risico’s ten aanzien van duurzaamheid die met name voortkomen uit klimaatgerelateerde gebeurtenissen of wanneer deze het gevolg zijn van de maatschappelijke reactie op de klimaatverandering.